1)    Cử nhân YTCC (Khoa KHXH điều phối)

2)    Cử nhân CTXH (Khoa KHXH điều phối)

3)    Cử nhân KTXNYH (TTXN điều phối)
4) Thạc sỹ KTXNYH (TTXN điều phối)

5)    Cử nhân dinh dưỡng (Khoa SKMT-NN điều phối)

6)    Cử nhân CNKTMT (Khoa SKMT-NN điều phối)

7)    Cử nhân KTPHCN (Khoa YHLS điều phối)

8)    Tiến sĩ QLBV (Viện ĐT điều phối)

9)    ThS QLBV (Viện ĐT điều phối)

10)    CK II TCQLYT (Viện ĐT điều phối)

11)    CK1 YTCC (Khoa YHCS điều phối)

12)    ThS YTCC (Khoa các KHCB điều phối)

13)   TS YTCC (Khoa các KHCB điều phối)