Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Hiệu xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác thanh tra của Nhà trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Khảo thí

 • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Hiệu thực hiện công tác khảo thí theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch khảo thí theo năm học trình Ban Giám Hiệu.
 • Tổ chức lượng giá các môn học cho hệ đại học, sau đại học, các lớp bổ túc kiến thức theo đúng quy trình, quy định của Nhà trường.
 • Quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho từng môn học. Phối hợp với các Khoa, bộ môn tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi , bổ sung cập nhật hàng năm và phân tích đề thi.
 • Thực hiện công tác xuất đề thi cho các môn có ngân hàng câu hỏi thi.
 • Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính , tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, điểm thi theo quy định.
 • Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Ban Giám Hiệu áp dụng các giải pháp hoàn thiện công tác khảo thí, đổi mới phương pháp lượng giá, hình thức thi.
 • Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp lượng giá môn học cho các Khoa/Bộ môn có nhu cầu.
 • Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác khảo thí.

2. Đảm bảo chất lượng

 • Xây dựng và triển khai các mục tiêu, chính sách, quy trình quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng toàn trường nói chung và giáo dục nói riêng, bao gồm của tự đánh giá, đánh giá ngoài, áp dụng các chuẩn kiểm định.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá.
 • Triển khai công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý và hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường thông qua việc sử dụng phiếu đánh giá môn học/phiếu đánh giá cuối khóa.
 • Chịu trách nhiệm xử lý các thông tin từ các hoạt động: họp đại diện lớp, rà soát sổ theo dõi chuyên cần, giám sát đào tạo, giám sát vệ sinh,…và gửi phản hồi cho các đơn vị liên quan. Có kế hoạch giám sát/theo dõi kết quả thực hiện/khắc phục và cung cấp thông tin đảm bảo chất lượng trong cho Ban thi đua.
 • Thực hiện công tác giám sát đào tạo và tổng hợp kết quả giám sát đào tạo, giám sát vệ sinh hàng tuần.
 • Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

3. Thanh tra

 • Xây dựng kế hoạch thanh tra năm;
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết;
 • Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;
 • Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường;
 • Thanh tra các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục;
 • Thanh tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

4. Tổng hợp - Thống kê

 • Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của nhà trường;
 • Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê các lĩnh vực hoạt động của nhà trường;
 • Công bố và cung cấp số liệu thống kê, các báo cáo tháng, quý, năm của nhà trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

5. Các nhiệm vụ khác

 • Chủ trì triển khai công tác thống kê giờ giảng;
 • Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;
 • Tổ chức các buổi dự giảng tại bộ môn và trên giảng đường cho giảng viên mới và dự giảng cho giảng viên nhà trường theo danh sách đề xuất của phòng Tổ chức cán bộ;
 • Thực hiện các báo cáo tổng kết hoạt động năm, báo cáo ba công khai và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.