1. Chức năng:

  • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động về khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra của Nhà trường.

     2. Nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về kế hoạch khảo thí, kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ và xây dựng các qui định, qui trình khảo thí, đảm bảo chất lượng nội bộ tuân theo các văn bản qui phạm pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước.
  • Đảm bảo chất lượng: Thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ; triển khai hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài (đánh giá cấp chương trình, đánh giá cấp Trường), áp dụng các chuẩn kiểm định; triển khai công tác đánh giá/khảo sát nội bộ nhằm thu thập các thông tin về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Trường.
  • Khảo thí: Thực hiện công tác thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho tất cả các hệ đào tạo của Trường theo đúng qui định, qui trình; quản lý và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác khảo thí.
  • Thanh tra: Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch thanh tra giáo dục của Trường.
  • Theo dõi, ghi nhận, đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định nội bộ của Nhà trường.
  • Thư ký Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y tế công cộng.

     3. Theo dõi, đánh giá thực hiện các qui định, qui trình và các hướng dẫn đối với hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng, thanh tra giáo dục của Nhà trường theo kế hoạch.

     4. Quản lý và sử dụng hiện quả các nguồn lực của Nhà trường.

     5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

     6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.