Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

Trưởng phòng

Cử nhân Toán _ Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sỹ Quản lý giáo dục _ Trường Đại học Giáo dục

 

Tel:(04)-6266 2346

email: ntpt@huph.edu.vn

CN. Đồng Thị Hoài Thu

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: dtht2@huph.edu.vn

CN. Cao Hữu Quang

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: chq@huph.edu.vn

CNTrương Thanh Thúy 

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế, Đại học Thương Mại

Tel:(04)-6266 2346

email: ttt@huph.edu.vn

CN. Vũ Ngọc Diệp

Chuyên viên

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương Mại

Tel:(04)-6266 2346

email: vnd@huph.edu.vn