CN. Vũ Ngọc Diệp

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương Mại
  • Experience
  • Email
CN. Vũ Ngọc Diệp

Chuyên viên

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương Mại

Tel:(04)-6266 2346

email: vnd@huph.edu.vn