Danh sách thi hết môn Xét nghiệm tế bào nâng cao lớp CNVLVHKTXNYH1-1B học kỳ II năm học 2020-2021 ngày 13/06/2021