Quy định về khảo sát các bên liên quan về CTĐT của trường ĐHYTCC (tháng 10/2021)