Danh sách thi hết môn Xét nghiệm tế bào 2 (Th) lớp CNCQKTXNYH5-1A học kỳ I năm học 2021-2022 ngày 08/12/2021