CN. Trương Thanh Thúy

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân kinh tế
  • Experience
  • Email

CNTrương Thanh Thúy 

Chuyên viên

Cử nhân kinh tế, Đại học Thương Mại Hà Nội

Tel: 04 6 266 2330

email: ttt@huph.edu.vn