PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương

  • Job
    Giám đốc Trung tâm
  • Specialized
    Cử nhân kinh tế
  • Experience
    Sức khỏe môi trường
  • Email

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương 

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Tel: (024) 6 266 2330

email: lth@huph.edu.vn