1. Danh sách giảng viên/cán bộ/học viên tham gia phỏng vấn ngày 18-20/1/2016 đánh giá chương trình Ths YTCC theo chuẩn AUN
  2. Quality program AUN- QA standards evaluation training organized by Hanoi School of Public Health

    On 28 October, 2014, the training of quality program AUN- QA standards evaluation was organized by EXAMINATION AND QUALITY ASSURANCE SECTION, HSPH.

  3. The training of quality program AUN- QA standards evaluation

    On 28 October, 2014, the training of quality program AUN- QA standards evaluation was organized by EXAMINATION AND QUALITY ASSURANCE SECTION, HSPH.

  4. Tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN- QA

    Sáng ngày 28/10/2014, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Y tế công cộng) đã tổ chức buổi tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.