Số lượng giảng viên trình độ thạc sỹ đạt chuẩn năng lực của trường Đại học Y tế công cộng